Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luân 

Câu 1 Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào ?

Câu 2 . Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào ?

Câu 3  Mô là gì ? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4  Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau :

       Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất ...(1)... Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, ...(2)..., nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp... Mô là nhóm ...(3)... có hình dạng, cấu tạo ...(4)..., cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như : mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

Lời giải

I. Phần tự luân

Câu 1  Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào ?

Câu 2. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào ?

Câu 3 Mô là gì ? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 4 Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau :

       Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất ...(1)... Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, ...(2)..., nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp... Mô là nhóm ...(3)... có hình dạng, cấu tạo ...(4)..., cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như : mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.