Đề kiểm tra 45 phút - Đề sô 3 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm chung của thực vật:

a. Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài,       b. Tự tổng hợp chất hữu cơ.

c. Phần lớn không có khả năng di chuyển.              d. Cả a, b và c

2. Cẩu tạo của trụ giữa thân non là:

a. Gồm thịt vỏ và mạch rây.                                   b. Thịt vỏ và ruột.

c.  Mạch rây, mạch gỗ và ruột.                                d. Vỏ và mạch gỗ.

3. Cây ngày một lớn lên nhờ:

a. Tế bào tăng kích thước.                              b. Số lượng tế bào trong cây tăng.

c. Câu a, b đúng.                                            d. Câu a, b sai.

4. Miền quan trọng nhất của rễ là:

a. Miền trưởng thành.                                    b. Miền sinh trưởng,

c. Miền hút.                                                    d. Miên chóp rễ.

Câu 2. Hãy sắp xếp các cây sau đây vào từng nhóm tương ứng với từng loại cây (cây một năm hoặc cây lâu năm)

Các loại cây

Tên cây

Kết quả

1. Cây một năm

2. Cây lâu năm

a. Đa

b. Lúa

c.  Ngô

d. Lim

e. Táo

g. Rau bợ

h. Rau má

i. Nhãn

k. Bưởi

l. Rau khoai

1...................

2…………….

II.TỰ  LUẬN 

Câu 1. Tế bào thực vật cấu tạo gồm những bộ phận nào ? Nêu chức năng của từng bộ phận.

Câu 2. Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?

Câu 3. Sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng ?

Lời giải

I.TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

d

c

c

c

 

Câu 2.      

1

b, c, g, h, l

2

a, d, e, i, k

II. TỰ  LUẬN

Câu 1.

 * Các bộ phận của tế bào gồm có :

- Vách tể bào

- Màng sinh chất

- Chất tế bào

- Nhân

- Không bào               

*Chức năng của các bộ phận là :

- Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

- Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.

- Chất tế bào: chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

- Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

- Không bào: chứa dịch tế bào.

Câu 2. Người ta phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa là vì: củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa, tạo quả. Vì vậy, nếu trồng cây lấy củ như khoai lang, củ cải..., thì phải thu hoạch trước khi ra hoa để thu được củ chứa nhiều chất hữu cơ dự trữ nhất. Nếu thu hoạch chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chất hữu cơ của củ đã được chuyển hoá để tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bị giảm rõ rệt.

Câu 3. Sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng được thể hiện ở bảng dưới đây:

 

Dác

Ròng

Sự khác nhau cơ bản

-     Là lớp gô màu sáng ở phía ngoài

-    Gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

-    Là lớp màu thâm, rắn, chắc hơn dác, nằm ờ phía trong.

-    Gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”