Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I.  TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Thế nào là hiện tượng thụ phấn ?

a. Hạt phấn tiếp xúc với vòi nhụy          b. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy       

c. Hạt phấn tiếp xúc với bầu nhụy          d. Cả a, b và c đều đúng.

2. Quả mận, quả xoài thuộc loại quả gì ?

а.Quả khô nẻ      b. Quả khô không nẻ

c. Quả mọng        d. Quả hạch

3. Tảo cỏ vai trò như thế nào đối với tự nhiên và con người ?

a. 1, 2, 3, 4, 6             b. 1, 2, 3, 4, 5       c. 2, 3, 4, 5, 7           d. 1, 3, 4, 5, 7

Câu 2. Hãy chọn các cụm từ: quả và hạt, thích nghi, động vật, phát tán rồi điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1,2,3... để hoàn chỉnh các câu sau:

  Quả và hạt có những đặc điểm ..(1)…..với nhiều cách.. (2).... khác

nhau như phát tán nhờ gió, nhờ..... (3)......... và tự phát tán. Con người cũng đã

giúp cho......... (4)........ phát tán đi rất xa và phát triển ở khắp nơi.

II.   TỰ LUẬN 

Câu 1. Thế nào là hoa tự thụ phấn ? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ?

Câu 2. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm ?

Câu 3. Các cây sống trong môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có nhũng đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ ?

Lời giải

I. TRẨC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

                        3

b

d

a

 Câu 2.

(1)- thích nghi,        (2)- phát tán         (3)- động vật,         (4)- quả và hạt

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. * Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó (hoa lạc, hoa đỗ đen, hoa đỗ xanh...).

* Điểm khác nhau cơ bản của hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn là:

Hoa tự thụ phấn là hoa lưỡng tính có nhị và nhụy chín cùng một lúc. Còn hoa giao phấn là những hoa đơn tính hoặc những hoa lưỡng tính, nhị và nhụy không chín cùng một lúc.

 Câu 2. * Điểm giống nhau giữa hạt cây hai lá mầm (hạt đỗ đen) và cây một lá mầm (hạt ngô) là: đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt, phôi. Phôi đều có: chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm.

*   Điểm khác nhau giữa hạt cây hai lá mầm và cây một lá mầm là: phôi của hạt cây hai lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của hạt một lá mầm thì có 1 lá mầm. Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây 2 lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây một lá mầm thì nằm ở phôi nhũ.

Câu 3. Đặc điểm của những cây sống trong điều kiện đặc biệt (sa mạc, đầm lầy...) như sau:

- Cây sống trong sa mạc rất khô và nóng:

+ Các loại xương rồng đều có thân mọng nước, lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước.

+ Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài.

+ Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai.

Cây sống trên đầm lầy (như cây đước) có rễ chống giúp cây đứng vững trên các bãi lầy ngập thuỷ triều ở vùng ven biển


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”