Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu l. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Thế nào là sự thụ tinh ?

a.Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử

b.Là tế bào hạt phấn rơi vào đầu nhụy

c. Là sự kết hợp giữa nhị và nhụy trong quá trình giao phấn

d.Cả a, b và c.

2.   Các cây nào sau đây, ở quả vẫn còn lại dấu tích của một số bộ phận như đài, vòi nhuỵ ?

a. Quả bưởi, quả mít                            b. Quả ổi, quả lê

c. Quả hồng, quả cà chua                    d. Quả đào, quả mận

3.   Thực vật nào sau đây gây ra hiện tượng “nước nở hoa” ?

a. Tảo                       b. Rêu                  c. Quyết               d. Câu b và c

4.   Loài tảo nào sau đây sống ở nước mặn ?

a. Tảo sừng hươu, tảo vòng, rau câu    b. Tảo sừng hươu, rau câu, rau diếp biển

c. Tảo vòng, tảo silic, tảo tiểu cầu        d. Tảo silic, tảo tiểu cầu, rau câu

Câu 2. Hãy sắp xếp các quả (hạt) ở cột B tương ứng với từng cách phát tán của chúng ở cột A rồi ghi vào phần kết quả:

Các cách phát tán

Tên quả (hạt)

Kết quả

(Cột A)

(Cột B)

 

1. Phát tán nhờ gió

a. Quả chò

1..........

2...........

3………

2. Phát tán nhờ động vật

b. Quả cải

3. Tự phát tán

c. Quả bô công anh

d. Quả ké đầu ngựa

e. Quả chi chi

 

g. Quả đậu bắp

h. Quả cây xấu hổ

i. Quả trâm bầu

 

 

k. Hạt hoa sữa

 

 

l. Quả ổi

 

II.   TỰ LUẬN 

Câu 1. Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi ích gì ?

Câu 2. Có mấy cách phát tán của quả và hạt ? Cho vài ví dụ minh hoạ.

Câu 3. Nêu đặc điểm cấu tạo của rong mơ ? Rong mơ khác tảo xoắn ở điểm nào ?

Lời giải

I.   TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

1

2

3

4

a

c

a

b

 Câu 2.

1

2

3

a, c, i, k

d, h, l

b, e, g

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Ích lợi của việc nuôi ong trong các vườn cây ăn quả là:

- Ong lấy phấn hoa: làm cho hạt phấn dính vào nhụy được nhiều hơn và hiệu quả thụ phấn cao hơn sẽ cho ra nhiều quả hơn.

- Ong lấy được nhiều phấn hoa, mật ong sẽ tạo ra nhiều mật hơn.

Câu 2. - Có 3 cách phát tán của quả và hạt:

+ Phát tán nhờ gió. Ví dụ: quả bồ công anh, hạt hoa sữa....

+ Phát tán nhờ động vật. Ví dụ: hạt thông, quả ké đầu ngựa...

+ Tự phát tán: quả chi chi, quả cải, quả đậu bắp...

Câu 3. - Rong mơ: cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).

- Những điểm khác nhau:

 

Tao xon

Rong mơ

Phân bố

Môi trường nước ngọt (ao, hồ, đầm...)

Môi trường nước mặn (biển)

Cấu tạo

-   Có màu lục do chỉ chứa chất

diệp lục.

-   Cơ thể có dạng sợi

-    Ngoài diệp lục còn có màu

nâu do có chất sắc tố phụ màu nâu.

-    Cơ thể có dạng cành cây.

Sinh sản

Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau.

Sinh sản hữu tính băng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.

  - Có 3 cách phát tán của quả và hạt:

+ Phát tán nhờ gió. Ví dụ: quả bồ công anh, hạt hoa sữa....

+ Phát tán nhờ động vật. Ví dụ: hạt thông, quả ké đầu ngựa...

+ Tự phát tán: quả chi chi, quả cải, quả đậu bắp...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”