Đề kiểm tra học kì 2

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 87 SBT địa 6
Sóng biển là gì? Nguyên nhân nào sinh ra sóng biển?

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 88 SBT địa 6
Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu? Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 88 SBT địa 6
Lớp đất là gì? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó?

Xem lời giải

Giải câu 5 trang 88 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình dưới đây: 

a) Hãy kể tên các phụ lưu của sông Hồng.

b) Sông Đáy là chi lưu hay phụ lưu của sông Hồng.

c) Cho biết chi lưu khác phụ lưu như thế nào.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”