Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định.

Đề bài

Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định:

- Những bộ phận của thân

- Những điểm giống nhau giữa thân và cành

- Vị trí chồi ngọn trên thân, cành

- Vị trí chồi nách

- Vai trò của chồi ngọn.

Xem hình H13.2 và trả lời câu hỏi:

- Tìm sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá?

- Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây?

Lời giải

- Những bộ phận của thân: Chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành

- Thân và cành đều có  lá, chồi ngọn

- Chồi ngọn ở đỉnh thân, cành

- Chồi nách nằm dọc thân, cành.

- Chối ngọn có vai trò giúp thân, cành dài ra.

- Sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa:

+ Giống nhau: Được bao bọc bằng nhiều mầm lá.

+ Khác nhau: Chồi hoa mang mầm hoa, chồi lá mang mô phân sinh ngọn.

- Chồi hoa phát triển thành hoa, chồi lá phát triển thành cành mang lá