Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 8

Câu 1 . Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

Câu 2 . Chứng minh Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

Câu 3 . Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

Lời giải

Câu 1 

Yêu cầu nêu được những ý sau:

- Nguyên nhân:

+ Vào thế kỉ VXI, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê-đéc-lan phát triển nhất châu Âu, nhưng bị phong kiến Tây Ban Nha thống trị, ra sức kìm hãm

+ Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Nê-đéc-lan với phong kiến Tây Ban Nha càng trở nên gay gắt.

- Diễn biến:

+ Nhân dân Nê-đéc-lan đã nhiều lần nổi dậy chống lại sự đô hộ của Vương triều Tây Ban Nha, tiêu biểu là cuộc đấu tranh tháng 8-1566. Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu.

+ Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hoà với tên gọi là Các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan).

+ Đến năm 1648, Tây Ban Nha phải chính thức công nhận nền độc lập của Hà Lan.

- Ý nghĩa:

+ Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, tạo điểu kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Câu 2 Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì:

- Đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản.

- Lật đổ chế độ phong kiến.

- Giải quyết khá triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân…

- Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Pháp.

Câu 3). Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri:

- Ý nghĩa lịch sử: Công xã là biểu hiện sinh động của một chế độ mới, góp phần cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

- Bài học kinh nghiệm: Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông ; phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.