Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I.  TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có những đặc điểm nào ?

a. Quả khi chín tự mở được                                        b. Quả có gai, móc

c. Quả hoặc hạt nhẹ, thường có cánh hoặc túm lông  d. Cả a và b

2. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt trần?

a. Lá da dạng                                                 b. Có sự sinh sản hữu tính.

c. Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả         d. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn

3. Thực vật hạt kín tiến hoá hơn cả vì:

a. Có nhiều cây to và sống lâu năm

b. Có sự sinh sản hữu tính

c. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn

d. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng, có khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau trên Trái Đất.

4. Tinh chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là?

a. Có rễ, thân, lá                                  b. Sinh sản bằng hạt.

c. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả       d. Sống ở trên cạn

Câu 2. Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi viết các chữ (a, b, c...) vào cột trả lời

Cột A

Cột B.

T rả lời

(Cơ quan)

(Chức năng chính)

1. Lá

a. Bảo vệ và góp phần phát tán hạt

l…..

2. Hoa

b. Bảo vệ phôi, nảy mầm thành cây mới

2….

3. Quả

c. Chế tạo chất hữu cơ, trao đổi khí và nước

3.....

4. Hạt

d. Sinh sản (thụ phấn, thụ tinh)

4.....

Câu 3. Hãy chọn từ thích hợp: bào từ, nguyên tản, rễ, thân, lá, mạch dẫn, cuộn tròn ở đầu điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

- Dương xỉ là những cây đã có.................................. thật sự

- Lá non của cây dương xỉ bao giờ cũng...........................

- Khác với rêu, bên trong thân và lá dương xỉ đã có................... giữ chức

năng vận chuyển nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng.

- Dương xỉ sinh sản bằng................... như rêu, nhưng khác rêu ở chỗ

có.............. do bào tử phát triển thành.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Vì sao ta cần phái tích cực trồng cây gây rừng ?

Câu 2. Thực vật bậc cao tiến hóa hơn thực vật bậc thấp ở những điểm nào ?

1. Cấu tạo cơ thể:

2. Sự phân hóa cơ quan:

3. Sự tiến hóa cơ quan sinh sản

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

c

c

d

c

Câu 2. Nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A:

1

2

3

                 4

c

d

a

b

 Câu 3. Điền từ thích hợp theo thứ tự sau:

- thân, lá, rễ

- cuộn tròn ở đầu

- mạch dẫn

- bào tử, nguyên tản

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Cần phải tích cực trồng cây gâv rừng vì:

Thực vật có vai trò quan trọng trong đời sống con người và trong thiên nhiên:

- Nhờ có quang hợp, thực vật lấy khí CO2 thải ra O2 làm ổn định, điều hoà khí hậu thực vật làm thức ăn cho động vật và người.

-  Để tránh những hậu quả xấu do mất rừng, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm thực vật đáp ứng nhu cầu đời sống và sản suất… nên phải trồng cây gây rừng.

Câu 2: Thực vật bậc cao tiến hóa hơn thực vật bậc thấp ở những điểm:

Thực vật bậc thấp

Thực vật bậc cao

-      Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào

-      Chưa có dạng cây thật sự

-      Chưa có các loại mô điển hình

-      Cơ quan sinh sản hữu tính đơn bào

 

-       Không hình thành phôi

- Có thể có cấu tạo đa bào

-       Dạng cây phân hóa thành: rễ, thân, lá

-      Có các loại mô, đặc biệt là mộ dẫn

-      Cơ quan sinh sản hữu tính đa bào, phân hóa phức tạp mà đỉnh cao là hạt kín

-      Có phôi


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”