Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I.    TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy chọn các mục tương ứng giữa cột A và cột B trong bảng dưới đây:

Cột A

(Các chức năng chính của mỏi cơ quan)

Cột B

(Đặc điếm chính về cấu tạo)

1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.

2.Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

3.Vận chuyển nước và các muối khoáng từ rễ cây lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây.

4. Thực hiện sự thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

5. Thu nhận ánh sáng dùng cho quang hợp, trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước.

  1. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút.
  2. Mang các hạt phấn chứa các tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái.
  3. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí có thể đóng mở được.
  4. Gồm vỏ quả và hạt.
  5. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây.

 Câu 2. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu?

 a. Trong lá mầm hoặc phôi nhũ         b. Trong chồi mầm hoặc phôi nhũ

 c. Trong thân mầm hoặc phôi nhũ .     d. Trong thân mầm hoặc chồi mầm

2. Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm:

a. Quả khi chín tự mở được                                              b. Quả có gai móc

c. Quả và hạt nhẹ thường có cánh hoặc chùm lông             d. Quả khô tự mở

3.  Hiện tượng thụ tinh là:

a. Hiện tượng kết hạt và tạo quả

b. Hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành một tế bào mới là hợp tử

c. Hiện tượng hạt phấn nảy mầm thành ống phấn

d. Cả b và c

4. Những đặc điểm nào sau đây cho ta thấy dương xỉ khác rêu ?

a. Sinh sản bằng bào tử                                b. sống ở cạn

c. Có thân, lá                                                d. Có mạch dẫn

II.    T LUẬN

Câu 1. Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Câu 2. Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín.

Câu 3. Vì sao phải tích cực trồng cây gây rừng ?

Lời giải

I.  TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

5

d

a

e

b

c

 Câu 2.

1

2

3

4

a

c

b

d

II. T LUẬN 

Câu 1. * Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh

Hiện tượng thụ phấn

Hiện tượng thụ tinh

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tại tế bào noãn tạo thành một tế bào mới là hợp tử.

* Thụ phấn có quan hệ với thụ tinh là: muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, nhưng với điều kiện hạt phấn phải nảy mầm. Như vậy, thụ phấn là điều kiện cần thiết cho thụ tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.

Câu 2. Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín:

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm chung như sau:

- Cơ quan sinh dưõng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,...), trong thân có mạch dẫn phát triển.

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của các cây Hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

- Môi trường sống đa dạng. Đây là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả.

Câu 3. Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì:

Thực vật có vai trò quan trọng trong đời sống con người và trong thiên nhiên:

- Nhờ có quang hợp, thực vật lấy khí CO2 thải ra O2 làm ổn định, điều hoà khí hậu, thực vật làm thức ăn cho động vật và người.

Để tránh những hậu quả xấu do mất rừng, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm thực vật đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất.... nên phải trồng cây gây rừng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”