Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Phần lớn nước do rễ hút vào cây đã đi  đâu ?

a. Hô hấp                      b. Quang hợp tạo chất hữu cơ

c. Thoát hơi qua lá        d. Tích trữ ở trong quả.

2. Cấu tạo của nhị gồm những thành phần nào?

a. Gồm nhị                                b. Gồm chỉ nhị

c. Gồm chỉ nhị và bao phấn      d. Gồm chỉ nhị, bao phấn và hạt phấn

3. Những hoa nào sau đây là hoa lưỡng tính?

a. Hoa cải; hoa bưởi, hoa hồng, hoa cam

b. Hoa cải, hoa bưởi, hoa liễu, hoa bí

c. Hoa cải, hoa bưởi, hoa bí, hoa giâm bụt

d. Hoa mướp, hoa táo tây, hoa hồng, hoa bầu

4.Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất ?

a. Giâm cành                                                                b. Chiết cành

c. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm                     d. Ghép cây

5. Không cỏ cây xanh thì không cỏ sự sổng ngày ttay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ?

a. Điều đó đúng vì mọi sinh vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh quang hợp chế tạo ra.

b. Điều đó đúng vì mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều cần ôxi do cây xanh thải ra trong quang hợp.

c. Điều đó đúng vì con người và hầu hết các loài động Vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí ôxi do cây xanh tạo ra.

d. Điều đó không đúng vì không phải tất cả mọi sinh vật đều phái sống nhờ vào cây xanh.

Câu 2. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Nước + Khí............... ánh sáng diệp lục    Tinh bột + Khí.......................

2............................ +Khí ôxi                 Năng lượng + Khí cácbonnic +……………

Câu 3. Những câu sau là đúng hay sai ?

Cây chỉ hô hấp vào ban đêm

b. Ờ cây mây, lá biến thành tay móc

Khoai lang sinh sản sinh dường bằng rễ củ

d. Hoa hồng là hoa mọc đơn độc

II.    T LUẬN 

Câu 1. Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ? Lấy 3 ví dụ về 3 hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ở cây có hoa mà em biết ?

Câu 2. Hãy nêu tên của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 3. Là người học sinh, em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ vả phát triển cây xanh ở địa phương ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

1

2

3

4

5

c

d

a

c

c

 Câu 2.

1. Cacbônic, ôxi

2. Các chất hữu cơ, hơi nước

Câu 3.

1

2

3

4

S

Đ

Đ

Đ

 II. TỰ LUẬN 

 Câu 1. - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)

- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa là:

Sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá,...

- Ví dụ:

+ Sinh sản bằng lá: Cây thuốc bỏng

+ Sinh sản bằng thân rễ: cỏ tranh, cỏ gấu,…

+ Sinh sản bằng thân bò: Cây rau má,…

Câu 2. - Hoa gồm các bộ phận: cuống, đế, đài, tràng, nhị và nhụy.

- Trong đó, bộ phận có chức năng sinh sản chủ yếu là: nhị và nhụy (quan trọng nhất)

- Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái (nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chính của hoa).

Câu 3. Là một học sinh, em có thể tham gia bảo vệ và phát triển cây xanh ờ địa phương như:

-  Tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh ở trường, ở nhà và ở địa phương.

-  Tham gia chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

-  Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt, đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

- Ngăn chặn những hành động xấu đến môi trường và cây xanh.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”