Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I.    TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia làm hai nhóm quả chinh là:

a. Quả khô nẻ và quả khô không nẻ       b. Quả khô và quả nẻ

c. Quả khô và quả không nẻ                      d. Quả khô và quả thịt

2. Lí do nào dưới đây khiến rêu sống ở cạn nhưng chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt ?

a. Chưa có rễ chính thức

b. Chưa có mạch dẫn trong lá

c. Sự hấp thụ nước và muối khoáng vẫn thực hiện chủ yếu qua toàn bộ bề mặt các tế bào của cơ thể.

d. Cả a, b và c đều đúng.

3. Hoa tự thụ phấn mang những đặc diểm nào dưới đây ?

a. Đơn tính                                                b. Lưỡng tính

c. Nhị và nhuỵ của hoa chín đồng thời      d. Câu b và c đúng.

4. Đặc điểm đặc trưng của Quyết là:

a. Sinh sản bằng hạt                                   b. Đã có rễ, thân, lá, có mạch dẫn

c. Chưa có rễ, thân, lá thật                       d. Nón đực nằm ở ngọn cây

Câu 2. Điền từ thích hợp: rễ chùm, rễ cọc, hình mạng, 3-6 cánh, số lá mầm, một lá mầm, hai lá mầm vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Cây Hạt kín được chia thành 2 lớp: lớp................... và lớp......................

Hai lớp này phân biệt nhau chủ yếu ở......................... của phôi

Lớp Một lá mầm có số cánh hoa là..............................

Lớp Hai lá mầm có kiểu rễ:.......................... và gân lá........................

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Nêu những điểm khác nhau giữa cây rêu và cây có hoa.

Câu 2. Cơ quan sinh sản của thông là gì ? cấu tạo ra sao ?

Câu 3. Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.

1 2 3 4
d d d b

Câu 2. Điền từ theo thứ tự: một lá mầm, hai lá mầm, số lá mầm, 3-6 cánh, rễ cọc, hình mạng
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Sự khác nhau giữa cây rêu với cây có hoa
Cây có hoa Rêu
- Có hoa
- Thân và lá có mạch dẫn
- Có rễ thật
- Sinh sản bằng hoa
- Sống trên cạn là chủ yếu - Chưa có hoa
- Thân và lá chưa có mạch dẫn
- Có rễ giả
- Sinh sản bằng bào tử
- Sống ở nơi ẩm ướt

Câu 2.

* Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây. 

* Cấu tạo cơ quan sinh sản của thông:
- Nón đực: nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành. Nón đực gồm:
+ Trục của nón nằm chính giữa.
+ Xung quanh trục là các nhị hình vảy. Mặt dưới của mỗi nhị có túi phấn chứa đầy hạt phấn. Hạt phấn có hai túi khí ở hai bên.
- Nón cái: lớn hơn nón đực, cũng gồm trục giữa mang những vảy. Mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn. Trong noãn có nhiều noãn cầu. Thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.
Noãn được thụ tinh bằng cách truyền phấn nhờ gió. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn (Thông chưa có hoa và quả).
Câu 3.

Nếu không có thực vật thì sẽ không có loài người vì:- Không có thực vật thì không có nguồn cung cấp ôxi cho người và động vật.- Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cung cấp cho động vật. Không có thực vật thì con người không tồn tại được


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”