Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I.    TRẮC NGHIỆM  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Nhóm quả thịt bao gồm:

a. Quả khô và quả mọng.                           b. Quả mọng và quả nẻ.

c. Quả hạch và quả mọng                          d. Quả hạch và quả khô

Câu 2. Phôi hạt chứa một lá mầm có ở cây:

a. Phượng vĩ                                              b. Ngô

c. Đậu xanh                                                d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 3. Phôi của hạt phát triển từ:

a. Tinh trùng          b. Trứng          c. Hợp tử       d. Noãn

Câu 4. Chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước là chủ yếu. Đây là đặc điểm của ngành nào ?

a. Ngành Tảo         b. Ngành Rêu       c. Ngành Dương xỉ     d. Ngành Hạt trần

Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây của cây Hạt trần là khác với dương xỉ ?

a.Thân gỗ lớn với mạch dẫn phát triển      b. Sinh sản bằng hạt

c.Cơ quan sinh sản là nón đực và nón cái  d. Cả a, b, c.

Câu 6. Điểm giống nhau nào dưới đây của cây rêu và cây dương xỉ là không đúng ?

a. Cơ thể đã phân hóa thành rễ, thân, lá

b. Đều sống ở môi trường cạn

c. Sinh sản và phát triển nòi giống bằng bào tử

 d. Cả b, c.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió ? Cho ví dụ.

Câu 2. Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt ? Trong đó điểm nào là quan trọng nhất ?

Câu 3. Vai trò của thực vật đối với đời sống con người ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

1

2

3

4

5

6

c

b

c

a

d

a

 II.   T LUẬN 

Câu 1. * Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

-    Hoa thường tập trung ở ngọn cây

-    Bao hoa thường tiêu giảm

-    Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng

-    Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ

-    Đầu nhuỵ dài, có nhiều lông

* Ví dụ: - Hoa phi lao, hoa ngô,...

Câu 2. * Đặc điểm phân biệt giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín.

Ht trần

Hạt kín

-  Rễ, thân, lá thật.

- Có mạch dẫn.

- Chưa có hoa, quả cơ quan sinh sản là nón.

-  Hạt nằm trên lá noãn hở.

- Rễ, thân, lá thật; rất đa dạng.

- Cỏ mạch dẫn hoàn thiện.

- Có hoa: cơ quan sinh sản là hoa, quả.

- Hạt nằm trong quả.

 * Trong đó điểm quan trọng nhất là: Hạt trần chưa có hoa, quả cơ quan sinh sản là nón. Hạt kín có hoa, cơ quan sinh sản là hoa, quả.

Câu 3. Vai trò của thực vật đối với đời sống con người:

Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người.

 - Cung cấp gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp

 - Cung cấp thức ăn cho con người

 - Làm thuốc, làm cảnh,...

Một số cây có hại cho sức khoẻ con người: cây thuốc phiện, cây cần sa, cây thuốc lá


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”