Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu l. Chức năng của lục lạp là:

a. Chế tạo chất hữu cơ                   b. Vận chuyển nước và muối khoáng

c. Trao đổi khí và thoát hơi nước        d. Câu b và c đúng.

Câu 2. Ý nghĩa chính của cách xếp lá trên cây:

a. Giúp lá hô hấp thuận lợi

b.Lá cây không che khuất nhau, giúp các lá đều nhận được ánh sáng để quang hợp

c. Tạo điều kiện cho sự thoát hơi nước được tốt

d. Cả a, b và c.

Câu 3. Mạch gỗ, mạch rây ở thân cây non có cách sắp xếp như thế nào ?

a. Mạch gỗ bên trong, mạch rây bên ngoài

b.Mạch rây bên trong, mạch gỗ bên ngoài

c. Song song

d. Xen kẽ

e.Câu c và d đúng

Câu 4. Mạch rây và mạch gỗ ở cây có chức năng:

a. Vận chuyển chất hữu cơ

b. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan

c. Mạch gỗ vận chuyển chất hữu cơ, mạch rây vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.

d. Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ, mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.

Câu 5. Sản phẩm của quá trình hô hấp là:

a. Khí cacbônic, năng lượng, hơi nước     b. Chất hữu cơ, khí ôxi, hơi nước

c. Tinh bột, khí cacbônic, khí ôxi               d. Hơi nước, khí ôxi, năng lượng

e. Năng lượng, khí cacbônic

Câu 6. Nguyên liệu để lá cây sử dụng chế tạo tinh bột là:

a. Khí ôxi, nước, muối khoáng                   b. Khí ôxi, nước

c. Nước và khí cacbônic                            d. Cả a, b và c

Câu 7. Lỗ khí của lá có nhiều ở:

a. Mặt dưới biểu bì        b. Gân lá         c. Thịt lá                d. Mặt trên biểu bì

Câu 8. Chức năng của lá là:

a. Thoát hơi nước           b. Quang hợp  c. Hô hấp             d. Cả a, b và c

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Trình bày sơ lược cấu tạo tế bào thực vật.

Câu 2. Quang hợp là gì ? Quang hợp và hô hấp có mối quan hệ như thế nào ?

Câu 3. Tại sao trong trồng trọt, muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

a

X

 

X

 

X

 

X

 

b

 

X

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

X

 

 

d

 

 

 

X

 

 

 

X

 II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tế bào thực vật có đặc điểm tương đối giống nhau:

- Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

-  Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.

- Chất tế bào: là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp,  

- Nhân: thường chỉ có một nhân có cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển

mọi hoạt động sống của tế bào.

- Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Câu 2.

-  Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng (ánh sáng mặt trời, bóng đèn điện,…) chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.

-    Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp:

+ Sản phẩm của quang hợp (chất hữu cơ và khí ôxi) là nguyên liệu của hô hấp.

+ Ngược lại, sản phẩm của hô hấp (hơi nước và khí cacbônic) là nguyên liệu cho quang hợp.

+ Quang hợp và hô hấp liên quan chặt chẽ với nhau, nếu thiếu một trong hai quá trình này thì cây không thể sống được.

Câu 3.

Trong trồng trọt, muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày, vì nếu trồng cây với mật độ quá dày thì cây sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, hơn nữa nhiệt độ không khí xung quanh sẽ tăng cao cây khó khăn cho quang hợp, cây chế tạo được ít chất hữu cơ, thu hoạch sẽ thấp.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”