Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Khi gieo hạt cần phải:

a. Gieo đúng thời vụ     

b. Làm đất tơi xốp

c.  Chống úng, chống hạn, chống rét   

d. Cả a, b và c đều đúng

2. Hạt của cây Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ở điểm nào ?

a. Hạt cây hai lá mầm không có phôi nhũ

b. Hạt cây hai lá mầm không có chất dinh dưỡng dự trữ nằm ở lá mầm

c. Hạt cây hai lá mầm phôi có hai lá mầm

d. Câu a và b đúng.

3. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có nón. Hạt hở (hạt nằm trên lá noãn). Đây là đặc điểm của ngành nào ?

a. Ngành Tảo                                           b. Ngành Rêu

c. Ngành Dương xỉ                                  d. Ngành Hạt trần

4. Nấm không phải là thực vật vì:

a. Cơ thể có dạng sợi

b. Cơ thể không có dạng thân, lá

c. Chúng sinh sản chủ yếu bằng bào tử

d. Cơ thể chúng không có chất diệp lục nên không tự dưỡng được

Câu 2. Hãy sắp xếp các đặc điểm cấu tạo của cây hạt trần và cây hạt kín ở cột B tương ứng với từng loại cây (hạt trần hoặc hạt kín) ở cột A rồi ghi vào cột kết quả.

Các loại cây

(A)

Các đặc điểm cấu tạo

(B)

Kết quả

  1. Hạt trần
  2. Hạt kín

a)      Rễ, thân, lá thật

b)      Có mạch dẫn

c)      Hạt nằm trong quả

d)     Có hoa (cơ quan sinh sản là hoa, quả)

e)      Hạt nằm trên lá noãn hở

g)    Chưa có hoa, quả (cơ quan sinh sản là nón)

h)      Có mạch dẫn hoàn thiện

i)        Rễ, thân, lá thật (rất đa dạng)

1................

2................

II.   TỰ LUẬN 

Câu 1. Cây trồng khác cây dại như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ.

Câu 2. Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Thế nào là vi khuẩn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh ?

Câu 3. So sánh điểm khác nhau về cấu tạo của cây thông và cây dương xỉ ?

Lời giải

I.   TRC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

d

c

d

d

 Câu 2. 

1

2

a, b, e, g

                                c, d, h, i

 II.   TỰ LUẬN

 Câu 1. * Cây trồng khác cây dại:

Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là:

- Cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng).

- Cây trồng có các tính chất khác hẳn tổ tiên hoang dại của chúng ban đầu.

* Cho ví dụ minh hoạ:      

- Cải dại trồng để lấy lá, hoa, thân   Cải nhà

bắp cải, su hào, súp lơ

Câu 2. * Dinh duỡng của vi khuẩn:

Vi khuẩn có nhiều cách dinh dưỡng khác nhau:

- Vi khuẩn tự dưỡng (một số ít vi khuẩn có thể chế tạo chất hữu cơ để sống)

- Vi khuẩn dị dưỡng (phần lớn vi khuẩn sống nhờ vào chất hữu cơ có sẵn):

+ Kí sinh

+ Hoại sinh

* Vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn hoại sinh:

-  Vi khuẩn kí sinh: là vi khuẩn sống bám vào chất hữu cơ của cơ thể khác.

-  Vi khuẩn hoại sinh: là vi khuẩn sống nhờ vào sự phân giải chất hữu cơ có

Sẵn (xác động thực vật...).

Câu 3. So sánh đặc điểm cấu tạo của cây thông và cây dương xỉ.

Cây thông

Cây dương xỉ

- Cây thông thuộc Hạt trần

- Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết

-     Thân gỗ phân nhánh nhiều tạo thành tán cây

-   Lá đa dạng

-   Có mạch dẫn

- Thân rễ

- Lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.

- Có mạch dẫn


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”