Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I.TRẮC NGHIỆM 

Câu l. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm chung của thực vật là gì?

a.Tự tổng hợp chất hữu cơ.

b.Phần lớn không có khả năng di chuvến.

c. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

d.Cà a, b và c.

2.Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ ?

a. Cây cỏ tranh, cây nghệ, cây dong ta.

b. Cây dong, cây riềng, cây cải, cây gừng.

c. Cây khoai tây, cây cà chua, cây cải củ.

d. Cây su hào, cây tỏi, cây cà rốt.

Câu 2. Hãy dùng các cụm từ: Cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản, nuôi dưỡng, duy trì và phát triển nòi giống điền vào chồ trống trong các câu sau sao cho phù hợp:

a. Rễ, thân, lá là........................................................

b. Hoa, quả; hạt là.....................................................

c. Chức nănu chủ yếu cua cơ quan sinh dưỡng là………………………….

d. Chức năng chú yếu cùa cơ quan sinh sản là..........................................

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào ?

Câu 2. Có mấy loại thân ? Kể tên một số cây có những loại thân đó ?

Câu 3. Cây xanh quang hợp đã sử dụng những gì và tạo ra những chất gì 

Lời giải

I.TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

d

a

 Câu 2.  

a. ... cơ quan sinh dưỡng                     b. ... cơ quan sinh sản

c. … nuôi dưỡng                                d. ... duy trì và phát triển nòi giống

II. TỰ LUẬN 

Câu 1.

- Thí nghiệm:

+ Giẹo hạt đậu vào khay có cát ẩm cho đến khi cây ra lá thật thứ nhất

+ Chọn 6 cây đậu cao bằng nhau. Ngắt ngọn 3 cây (ngắt từ đoạn có 2 lá thật)

+ Sau 3 ngày đo lại chiều cao của 3 cây ngắt ngọn và 3 cây không ngắt ngọn. Tính chiều cao bình quân của mỗi nhóm.

+ Ghi kết quả đã đo được vào bảng.

- So sánh chiều cao của 2 nhóm cây trong thí nghiệm: ngắt ngọn và không ngắt ngọn. Ta thấy nhóm cây không ngắt ngọn cao hơn so với nhóm cây ngắt ngọn.

- Từ thí nghiệm trên rút ra kết luận. Thân dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Câu 2. Có 3 loại thân:

- Thân đứng có 3 dạng :

+ Thân gỗ: cây phượng, cây đa, cây bơ ....

+ Thân cột: cây dừa, cây cau..............

+ Thân cỏ: cỏ,  lúa, cây sả...............

- Thân leo:

+ Leo bằng tua cuốn: bầu, bí, mướp, đậu Hà Lan ...

+ Leo bằng thân quấn: mồng tơi, bìm bìm...

- Thân bò: rau má, rau bợ...

Câu 3.

- Cây xanh quang hợp đã sử dụng nước, cacbônic, ánh sáng, diệp lục

- Cây xanh quang hợp tạo ra ôxi, chất hữu cơ.

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”