Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Nhóm quả và hạt nào sau đây thích nghi với cách phát tán nhờ động vật ?

a. Những quả và hạt nhẹ thường có cánh hoặc có túm lông.

b. Vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để hạt tung ra ngoài.

c. Những quả và hạt có nhiều gai hoặc móc, hoặc làm thức ăn cho động vật.

d. Cả a, b và c.

2. Hiện tượng thụ tinh là:

a.   Hiện tượng kết quả và tạo hạt.

b.  Hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) tạo thành một tế bào mới là hợp tử.

c.   Hiện tượng hạt phấn nảy mầm thành ống phấn xuyên qua đầu nhụy, vòi nhụy vào trong bầu gặp noãn.

d.   Cả b và c.

Câu 2. Điền từ thích hợp:hai lá mầm, một lá mầm, thụ tinh, vỏ, phôi vào chỗ trống trong các câu sau đây:

…………… là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) kết hợp với tế bào

sinh dục cái (trứng) tạo thành một tế bào mới là hợp tử

.....................  là hiện tượng hạt phấn nảy mầm thành ống phấn xuyên qua đầu

nhuỵ, vòi nhuỵ, vào trong bầu gặp noãn.

Cây………............ phôi của hạt chỉ có một lá mầm, cây................ phôi của hạt

có hai lá mầm.

Hạt gồm có.......................... và chất dinh dường dự trữ.

Câu 3. Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A để viết các chữ (a, b, c...) vào cột trả lời (ví dụ l.c)

Cột A

Cột B

Trả lời

1. Tạo quả

a. Hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

1 .c

2. Thụ phân

b. Noãn sau khi thụ tinh hình thành hạt.

2......

3. Hiện tượng nảy

c. Tế bào sinh dục đực + tế bào sinh dục cái tạo

3......

mầm của hạt phấn

thành hợp tử.

 

4. Thụ tinh

d. Hạt phân hút chất nhầy của đâu nhụy trương

4......

 

lên và nảy mâm.

 

5. Hình thành hạt

e. Bầu nhụy biến đổi và phát triển thành quả chứa hạt

5.......

 

 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Câu 2. Phân biệt sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính ở cây có hoa.

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

c

b

 Câu 2. Điền từ thích hợp theo thứ tự: thụ tinh, thụ phấn, một lá mầm, hai lá mầm, vỏ, phôi.

Câu 3. Nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A:

1 2 3 4 5
e a d c b

 II. TỰ LUẬN 

Câu 1.

-  Hô hấp và quang hợp là hai quá trình trái ngược nhau vì: quang hợp là quá trình tổng hợp hữu cơ, tích luỹ năng lượng từ CO2 và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, còn hô hấp là quá trình sử dụng O2 phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho cơ thể, đồng thời thải khí CO2 và nước.

-  Hai quá trình này liên quan chặt chẽ với nhau: hô hấp sẽ không thực hiện được nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Ngược lại, quang hợp cũng không thể thực hiện được nêu không có năng lượng do quá trình hô hấp giải phóng ra.

Sinh sản sinh dưỡng

Sinh sản hữu tính

-  Cây mới được hình thành từ một phần cơ quan (rễ, thân, lá) ở cây mẹ.

-   Không có sự tham gia của tế bào sinh dục.

-   Cây mới được hình thành từ hạt có phôi (do hợp tử phát triển thành), kết quà của sự kết hợp giữa 2 loại tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

-  Có sự tham gia của tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái (noãn và hạt phấn).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”