Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I.   TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Hạt của cây Hai lá mầm khác với hạt của cây 1 lá mầm ở điểm nào ?

a. Hạt cây Hai lá mầm không có phôi nhũ.

b. Hạt cây Hai lá mầm không có chất dự trữ nằm ở lá mầm.

c. Hạt cây Hai lá mầm phôi có 2 lá mầm

d. Cả a và b.

2. Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có những đặc điểm nào ?

a. Quả hoặc hạt nhẹ, thường có cánh hoặc có túm lông

b. Quả khi chín tự mở được

c. Quả có gai, móc

d. Cả b và c.

Câu 2. Điền từ thích hợp: rễ chùm, rễ cọc, hình mạng, 3-6 cánh, số lá mầm, một lá mầm, hai lá mầm vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Cây hạt kín được chia thành hai lớp: lớp.......... và lớp.......................

Hai lớp này phân biệt nhau chủ yếu ở..................... của phôi

Lớp một lá mầm có số cánh hoa là..................

Lớp Hai lá mầm có kiểu rễ..................... và gân lá.............................

Câu 3. Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi viết các chữ (a, b, c...) vào cột trả lời (Ví dụ l.e):

Cột A

Cột B

Trả lời

1. Tạo quả

2. Thụ phân

3. Hiện tượng này

mâm của hạt phân

4. Thụ tinh

5. Hình thành hạt

a. Hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ

b. Noãn sau khi được thụ tinh hình thành hạt

c. Tế bào sinh dục đực + Tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử

d. Hạt phấn hút chất nhầy của đầu nhuỵ

trương lên và nảy mầm

e. Bầu nhuỵ biến đổi và phát triển thành quả chứa hạt

 

1. e

2…..

3…..

4…..

5…..

 

II.   TỰ LUẬN 

Câu 1. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Câu 2. Muốn cải tạo cây trồng ta phải làm gì ?

Câu 3. Vai trò của nấm và vi khuần trong tự nhiên và trong đời sống con người ?

Lời giải

I.    TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1.c, 2.a

Câu 2. Điền từ thích hợp theo thứ tự: một lá mầm, hai lá mầm, số lá mầm, 3-6 cánh, rễ cọc, hình mạng

Câu 3. Nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A:

1

2

3

4

5

e

a

d

c

b

 II.    TỰ LUẬN 

Câu 1. Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:

Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân, lá... thật sự, bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa  khí giúp rong mơ có thể đứng thẳng.

Câu 2.

– Cải biến đặc tính di truyền của giống cây dùng các biện pháp như: lai giống, gây đột biến,….

-  Chọn những biến đổi có lợi làm giống...

-  Nhân giống...

-  Chăm sóc cây...

Câu 3. - Trong tự nhiên: phân huỷ chất hữu cơ thành chất vô cơ cung cấp cho cây sử dụng

Gây bệnh như vi khuẩn gây bệnh lao, tả, thương hàn,... Nấm gây bệnh hắc lào, lang ben,…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”