Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Nhóm quả và hạt nào sau đây thích nghi với cách phát tán nhờ động vật ?

a. Những quả và hạt nhẹ thường có cánh hoặc có túm lông

b. Vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để hạt tung ra ngoài

c. Những quả và hạt có nhiều gai hoặc móc, hoặc làm thức ăn cho động vật

d. Gồm ca a và b

2. Cây trồng có được là vì:

a. Quá trình phát tán hạt của thực vật    b. Có sự tiến hoá của thực vật

c.  Sự cải tạo, trồng trọt của con người   d. Cả a, b, c đều đúng

3. Thực vật ở nước (tảo) xuất hiện khi nào ?

a. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

b. Khí hậu nóng và rất ẩm

c. c.Khí hậu khô và lạnh

d. Chúng có cấu tạo cơ thể rất đơn giản

4. Hầu hết vi khuẩn là sinh vật dị dưỡng vì:

a. Cơ  thể nhỏ bé nên không đủ khả năng quang hợp

b. Hầu hết vi khuẩn không có chất diệp lục trong tế bào nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ

c. Một số di chuyển được như động vật

d. Tế bào cơ thể chưa có nhân điển hình

Câu 2. Điền từ thích hợp: hai lá mầm, một lá mầm, thụ tinh, vỏ, phôi vào chỗ trống trong các câu sau đây:

- …............ là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) kết hợp với tế bào

sinh dục cái (trứng) tạo thành một tế bào mới là hợp tử.

-  …………là hiện tượng hạt phấn nảy mầm thành ống phấn xuyên qua

đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, vào trong bầu gặp noãn.

- Cây................ phôi của hạt chỉ có một lá mầm, cây.............. phôi của hạt

có hai lá mầm.

- Hạt gồm có................... và chất dinh dưỡng dự trữ.

Câu 3. Hãy chon nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A sao cho phù hợp rồi ghi vào cột trả lời.

Cột A

(Các cơ quan)

Cột B

(Chức năng chính)

Trả

Lời

1. Lá

a. Bảo vệ và góp phần phát tán hạt

b. Bảo vệ phôi, nảy mầm thành cây mới

c. Chế tạo chất hữu cơ, trao đổi khí và thoát hơi

nước

d. Sinh sản (thụ phấn, thụ tinh)

1...

2. Hoa

2…

3. Quả

3…

4…

4. Hạt

 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Phân biệt giữa thụ phấn và thụ tinh.

Câu 2. Những nhóm nào trong giới thực vật được xếp vào thực vật bậc thấp ? Tại sao lại được gọi là thực vật bậc thấp ?

 

 

Lời giải

I.   TRC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

c

c

a

b

 Câu 2. Điền từ thích hợp theo thứ tự:

-     Thụ tinh

-     Thụ phấn

-     một lá mầm, hai lá mầm

-     vỏ, phôi.

Câu 3. Nội dung ở cột B phù hợp nội dung ở cột A:

1

2

3

4

c

d

a

b

 II.    T LUẬN

Câu 1. Phân biệt giữa thụ phấn và thụ tinh

Thụ phấn

Thụ tinh

-   Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ

-   Thụ phấn chỉ tạo cơ hội cho giao tử đực của hạt phấn đến gặp được giao tử cái có trong noãn của bầu nhuỵ để thực hiện thụ tinh

-  Giao tử đực kết hợp với giao tử cái

-    Có sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái là cơ sở vật chất đầu tiên cho sự hình thành cơ sở mới

Câu 2.

-  Nhóm thực vật bậc thấp gồm các loại tảo ở nước ngọt và nước mặn.

Gọi là thực vật bậc thấp vì: Cơ thể của tảo rất đơn giản: chúng chưa có thân, rễ, lá thực sự chưa có mạch dẫn, sống ở nước là chủ yếu


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”