Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Sản phẩm được tạo ra từ quang hợp là

a. Tinh bột                                                 b. Khí ôxi

c. Cả a và b đúng                                       d. Khí cacbônic

Câu 2. Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là:

a. Cánh hoa và cuống hoa                         b. Đế hoa và tràng hoa

c. Nhị và nhụy                                           d. Lá đài và cánh hoa

Câu 3. Có chức năng vận chuyển chất hữu cơ là:

a. Mạch gỗ                                                 b. Mạch rây

c. Vỏ                                                          d. Trụ giữa

Câu 4. Điểm giống nhau giữa thân cây non và rễ là:

a. Có cấu tạo tế bào                                   b. Phần vỏ có biểu bì và thịt vỏ

c.Phần trụ giữa có bó mạch và phần ruột d. Tất cả đều đúng

Câu 5. Ở thực vật có hai loại rễ chính là:

a. Rễ cọc và rễ chùm                                 b. Rễ cái và rễ con

c. Rễ cọc và rễ trụ                                     d. Rễ chùm và rễ con

Câu 6. Trong giai đoạn sinh trưởng cây cần nhiều nước và muối khoáng để làm gì ?

a. Tạo ra hoa                                  b. Tạo nhiều chất hữu cơ để cây lớn lên

c. Tạo ra quả                                  d. Tạo ra hạt

Câu 7. Chức năng của lục lạp là:

a. Chế tạo chất hữu cơ.                 b. Vận chuyển nước và muối khoáng,

c.Trao đổi khí và thoát hơi nước. d. Cả a, b và c.

Câu 8. Cấu tạo trụ giữa của thân non:

a. Trụ giữa gồm có biểu bì, một vòng bó mạch và ruột.

b. Trụ giữa gồm có 1 vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột

c. Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột.

d. Trụ giữa gồm có thịt vỏ, một vòng bó mạch và ruột.

II.TỰ LUẬN 

Câu 1. Trình bày khái niệm quang hợp. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp.

Câu 2. Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây ?

Câu 3. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa.

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

a

 

 

 

 

X

 

X

 

b

 

 

X

 

 

X

 

X

c

X

X

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

X

 

 

 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. - Trình bày đúng khái niệm quang hợp:

Quang họp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí ôxi.

- Viết đúng sơ đồ tóm tắt quang hợp:

Nước + khí cacbônic \(\xrightarrow{\text{ánh sáng diệp lục}}\) tinh bột + khí ôxi

Câu 2. - Kể tên được 3 loại thân biến dạng: thân củ, thân rễ, thân mọng nước.

- Chức năng của từng loại thân biến dạng

+ Thân củ: Chứa chất dự trữ

+ Thân rễ: Chứa chất dự trữ

+ Thân mọng nước: Dự trữ nước.

 Câu 3. - Hoa gồm các bộ phận chính: Đài, tràng, nhị, nhụy.

- Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy.

- Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.

- Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”