Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRC NGHIỆM  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Nhóm cây nào sau đây thuộc loại cây một lá mầm ?

a. Cây ngô, cây lúa, cây dừa         b. Cây ngô, cây lúa, cây chanh

c. Cây thông, cây ngô                    d. Cây bưởi, cây thông, cây ngô

Câu 2. Ở nhiệt độ bao nhiêu thì nấm phát triển tốt nhất ?

a. 0°C- 10°C       b. 15°C - 20°C      c. 25°C - 30°C       d. 35°C - 40°C

Câu 3. Chọn câu đúng trong các câu sau:

a. Quả chò được phát tán nhờ sâu họ và gió

b. Quả đậu bắp, quả đậu xanh phát tán nhờ sâu bọ

c. Quả xoài, quả cải phát tán nhờ gió

d. Quả cải, quả đậu bắp tự phát tán

Câu 4. Nhóm cây nào sau đây thuộc loại cây hai lá mầm ?

a. Cây bưởi, cây lúa, cây kê                      b. Cây bưởi, cây lúa, cây sầu riêng

c. Cây dừa, cây sâu riêng, cậy mít             d. Cây bưởi, cây cam, cây lạc

Câu 5. Th tinh là gì ?

a. Do noãn phát triển thành hợp tử

b. Sự kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái có trong noãn

c. Sự kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành

hợp tử

d. Câu a, b. c đều đúng

Câu 6. Vi khuẩn có vai trò phân huỷ:

a. Các sinh vật đang sống                          b. Chất vô cơ

c. Chất hữu cơ thành chất vô cơ               d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 7. Nguyên nhân làm giảm tính đa dạng của thực vật?

a. Phá rừng, cháy rừng                               b. Chiến tranh

c. Lũ lụt, hạn hán                                       d. Tất cả đều đúng.

Câu 8. Lợi ích của việc nuôi ong trong các vườn cây ăn quả ?

a. Thụ phấn cho hoa, góp phần tạo năng suất cho vườn cây ăn quả.

b. Thu đuợc nhiều mật ong trong tổ ong

c. Đàn ong duy trì và phát triển

d. Cả a, b và c đều đúng

Câu 9. Bộ phận nào của hoa tạo quả ?

a. Nhuỵ tạo thành quả                               b. Bầu nhuỵ tạo thành quả

c. Câu a, b đều đúng ,                                d. Câu a, b đều sai.

Câu 10. Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là ?

a. Có rễ, thân, lá thực sự                      b. Có lá noãn hở.

c. Có sự sinh sản bằng hạt.                  d. Có hoa, quả, hạt, hạt nằm trong quả.

II.      TỰ LUẬN:

Câu 1. Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào ?

Câu 2. Trong một khu rừng có: hươu, cây cỏ, hổ

a.    Em hãy xếp theo chuỗi thức ăn ?

b.   Nếu rừng bị nắng nóng, cây cỏ chết, các sinh vật còn lại sẽ như thế nào ?

c.Theo em muốn bảo vệ khu rừng trên đa dạng cần phải làm gì ?

 

Lời giải

I. TRC NGHIÊM 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

c

d

d

c

c

d

a

b

c

 II.   TỰ LUẬN 

Câu 1. * Điều kiện cho hạt nảy mầm:

- Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp

- Chất lượng hạt tốt: Không bị mối mọt, sứt sẹo, nấm mốc...

Câu 2.

a. Chuỗi thức ăn:

Cây cỏ      hươu      hổ  

Cây cỏ      hươu

 Hươu       hổ

b. Nếu rừng bị nắng nóng, cây có chết: sinh vật còn lại sẽ không có thức ăn, không có nơi ẩn náu (sinh sống), không có nơi sinh sản, không có khí ôxi để thở...

c. Muốn bảo vệ khu rừng trên da dạng:

- Cấm săn bắn, chặt phá rừng.

- Tuyên truyền về lợi ích của rừng đến từng người dân...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”