Đề thi học kì 1 (Đề kiểm tra học kì 1) - Lịch sử 8

Bài Tập và lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 8

Câu 1 . Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

Câu 2 . Chứng minh Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

Câu 3 . Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 8

Câu 1 . Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra như thế nào ? Vì sao nói Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?

Câu 2. Trình bày những phát minh lớn trong cách mạns công nghiệp ở Anh.

Câu 3 . Hãy phân tích ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của Cách mạng Tân Hợi.

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 8

Câu 1  So sánh sự giống và khác nhau của quá trình thống nhất I-ta-li-a và thống nhất Đức

Câu 2  Nêu những chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Câu 3 . So sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái "Ôn hoà" và "Cấp tiến" trong Đảng Quốc đại Ấn Độ.

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 8

Câu 1. Phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga.

Câu 2. Trình bày diễn biến chính phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Câu 3 . Hãy cho biết những tiến bộ tiêu biểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thế kỉ XVIII - XIX.

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 8

Câu 1 . Trình bày nguyên nhân, diễn biến của Cách mạng Tân Hợi.

Câu 2 . Phân tích ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.

Câu 3. Tại sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đều thất bại?

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 8

Câu 1 (. Hãy cho biết tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật ? Tinh hình đó đặt ra cho Nhật Bản sự lựa chọn ra sao ? Hãy liên hệ với tình hình chung các nước trong khu vực (châu Á) và cả Việt Nam trong cùng thời kì lịch sử này.

Câu 2 . Nêu nhận xét về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Câu 3 Nêu những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra cho nhân loại.

Xem lời giải