Đề thi học kì 2 (Đề kiểm tra học kì 2) - Lịch sử 8

Bài Tập và lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 8

Câu 1 . Trình bày nét chính diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 2 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 diễn ra như thế nào ? Hãy cho biết nhữne hậu quả mà nó để lại.

Câu 2 . Chứng minh khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương.

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 8

Câu 1 . Trình bày cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế Cộng sản.

Câu 2 . Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 3 . Nhận xét về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 8

Câu 1 . Hãy cho biết những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941).

Câu 2. Nhãn xét nội dung Chính sách mới của Ru-dơ-ven.

Câu 3 . Trình bày cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873.

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 8

Câu 1 Trình bày những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Câu 2 Tại Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm như thế nào ? Sai lầm đó đã dẫn đến hậu quả ra sao ?

Câu 3  Hãy chứng minh phong trào Đông du theo xu hướng bạo động còn phong trào Duy tân theo xu hướng cải cách.

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 8

Câu 1 . Vì sao cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ?

Câu 2 . Phân tích nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (1883).

Câu 3 . Trình bày nguyên nhân, diễn biến và kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 8

Câu 1  Phong trào Cần vương nổ ra và phát triển như thế nào ? Vì sao Chiếu Cần vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng?

Câu 2  Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Câu 3 So sánh để thấy được điểm mới và khác trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với các bậc tiền bối.

Xem lời giải