Đọc nội dung của bảng sau đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1.

Đề bài

Đọc nội dung của bảng sau đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1.

Các chức năng chính của mỗi cơ quan

Đặc điểm chính về cấu tạo

1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây

Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước

b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây

3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh và tạo quả, kết hạt

c. Gồm vỏ quả và hạt

4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây

d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được

6. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

- Sau khi đã điền vào sơ đồ, nhìn vào đó trình bày một cách hệ thống toàn bộ đặc điểm cấu tạo và chức năng của tất cả các cơ quan ở cây có hoa

- Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan

Lời giải

Hình 36.1:

Cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở thực vật có hoa

Cơ quan

Các chức năng chính của mỗi cơ quan

Đặc điểm chính về cấu tạo

Rễ

Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây

Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước

Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được

Mạch gỗ, mạch dây

Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây

Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây

Hoa

Thực hiện thụ phấn, thụ tinh và tạo quả, kết hạt

Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

Quả

Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

Gồm vỏ quả và hạt

Hạt

Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

Nhận xét về cấu tạo và chức năng của các cơ quan: Cây có hoa là một thể thống nhất và có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”