Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp ?

Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp 

Lời giải

?GỢI Ý LÀM BÀI Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ được bồi đắp bởi:– Đồng bằng Bắc Bộ do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.
– Đồng bằng Nam Bộ do sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp.