Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa

Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa.

Lời giải

Đốt một tờ giấy ta thấy:

Giấy bị cháy cho ta tro giấy