Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại. - Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

Đề bài

Dựa vào bảng các khối khí, cho biết:

-  Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

-  Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

Các khối khí

- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

Lời giải

- Khối khí nóng hình thành ở các vùng vĩ độ thấp, là nơi có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành ở các vùng vĩ độ cao, là nơi có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí lục địa hình thành ở các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

- Khối khí đại dương hình thành ở trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”