Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.

Thành phần dân cư của châu Mĩ là...

Lời giải

Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.


GỢI Ý LÀM BÀI

Thành phần dân cư của châu Mĩ là:

- Người Anh-điêng

- Người gốc Âu

- Người gốc Phi

- Người gốc Á

- Người lai