Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI  Diện tích của châu Âu là 10 triệu km2, nhỏ bằng 1/4 diện tích châu Á (44 triệu km2)