Dựa vào đoạn trích thái sư Trần Thủ Độ hãy hoàn chỉnh đoạn đối thoại Xin thái sư tha cho

Trần Thủ Độ lệnh cho lính hầu mời phú nông vào.

Lời giải

Bài làm

  Trần Thủ Độ lệnh cho lính hầu mời phú nông vào.

   Phú nông: - Con xin chào ngài ạ!

   Trần Thủ Độ: - Ta nghe nói nhà ngươi muốn xin chức câu đương, có đúng như vậy không?

   Phú nông: - Bẩm ngài! Đúng ạ.

   Trần Thủ Độ: - Thế ngươi có biết chức câu đương phải làm những việc gì không?

   Phú nông: - Dạ thưa ... (gãi đầu) đi bắt tội phạm ạ.

   Trần Thủ Độ: - Ngươi hãy nói cho ta biết những người như thế nào thì gọi là tội phạm?

   Phú nông: - (gãi đầu, lúng túng). Dạ ... những người ăn cắp … thì là tội phạm ạ.

   Trần Thủ Độ: - Làm sao ngươi biết kẻ nào là tội phạm?

   Phú nông: - Con thấy nghi nghi thì con bắt ạ.

   Trần Thủ Độ: - Thì ra ngươi hiểu chức phận câu đương là vậy! Nể tình phu nhân ta sẽ cho ngươi được thỏa nguyện ước. Có điều chức câu đương của ngươi do phu nhân ta xin nên không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân để phân biệt.

   Phú nông: - (Hốt hoảng) Ây chết! Sao lại phải chặt một ngón chân Con sợ lắm...

   Trần Thủ Độ: - Ngươi tưởng việc nước là đùa đấy hả?

   Phú nông: - (Van xin) Con lạy Đức Ông, con biết lỗi rồi, Đức Ông tha mạng cho con.

  Trần Thủ Độ: - Ngươi đã biết lỗi là tốt! Hãy mau về nhà chăm lo làm ăn, bây làm một người tốt.

   Phú nông: - Con đa tạ Đức Ông! Con đa tạ Đức Ông!

 (Hạ màn)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”