Dựa vào hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp.

Dựa vào hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI   Tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp là:– Vị trí địa lí và giới hạn Châu Á dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương như Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. – Châu Á giáp châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, châu Mĩ.