Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI Các dãy núi cao ở phía tây là:- Coóc-đi-e- An-đét