Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI- Đồng bằng Trung tâm- Đồng bằng A-ma-dôn.