Dựa vào hình 22, cho biết ở Bắc bán cầu, các vật chuyển động theo hướng từ P đến N và từ O đến S bị lệch về phía bên phải hay bên trái?

Dựa vào hình 22, cho biết ở Bắc bán cầu, các vật chuyển động theo hướng từ P đến N và từ O đến S bị lệch về phía bên phải hay bên trái?

Lời giải

Ở bán cầu Bắc, các vật chuyển động theo hướng từ P đến N và từ O đến S bị lệch về phía bên phải.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”