Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003.

Theo hình 4, sản lượng khai thác và nuôi trồng của 2 năm 1990 và 2003 có sự thay đổi.

Lời giải

Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Theo hình 4, sản lượng khai thác và nuôi trồng của 2 năm 1990 và 2003 có sự thay đổi.

– Sản lượng thủy sản khai thác: Tăng từ 729 – 1856 nghìn tấn.

– Sản lượng thủy sản nuôi trồng: Tăng từ 162 – 1003 nghìn tấn.

=>Nhìn chung, qua hai năm sản lượng thủy sản đánh bắt lớn hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng.