Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Lời giải

- Hai đới khí hậu hàn đới nằm từ vòng cực Bắc (Nam) trở về cực Bắc (Nam).

- Hai đới khí hậu ôn đới nằm từ chí tuyến Bắc (Nam) tới vòng cực Bắc (Nam).

- Đới nhiệt đới nằm giữa 2 chí tuyến Bắc và Nam.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”