Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào. Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?

- Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào. Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?- Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Lời giải

- Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ 23°27 Bắc. Chí tuyến Nam nằm ở vĩ độ 23°27 Nam.

  Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất lúc 12 giờ trưa ở chí tuyến Bắc vào ngày 22-6, ở chí tuyến Nam vào ngày 22-12.

- Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ 66°33 B. Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66°33 Nam. 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”