Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.

Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.

Lời giải

- Lưu vực của hệ thống sông ở hình 59 SGK gồm toàn bộ diện tích màu xanh lá cùng với diện tích các sườn núi của hai dãy núi ở hai bên của hệ thống sông.

- Hệ thống sông này gồm ba phụ lưu và bốn chi lưu.