Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48 SGK.

Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48.Hình 48. Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao

Lời giải

- Hai địa điểm trong hình 48 SGK chênh nhau: \(25°C - 19°C = 6°C\)

- Trung bình, cứ lên cao 100 mét thì nhiệt độ lại giảm đi 0,6°C, nên sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm này là:

\(H = \dfrac{{{6^o}C}}{{0,{6^o}C}}.100m = 1000m\)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”