Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Lời giải

- Chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu vô cùng tàn bạo khiến cho lòng dân oán hận.

⟹ Đây là nguyên nhân dẫn tới các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống lại ách đô hộ của nhà Lương.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”