Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?

Lời giải

- Quy mô: rộng lớn, toàn thể Giao Châu.

- Lãnh đạo: Bà Triệu, xuất thân từ tầng lớp trên trong xã hội, một hào trưởng lớn.

- Lực lượng tham gia: quần chúng nhân dân.

- Cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị từ trước: tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa,mài gươm luyện võ.

- Kết quả: thất bại.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”