Em có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?

Em có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?

Lời giải

Tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường:

- Chia lại đơn vị hành chính, đặt tên mới.

- Cai trị trực tiếp đến cấp huyện.

- Sửa sang các đường giao thông, xây thành, tăng quân, để nhanh chóng đàn áp những cuộc đấu tranh của nhân dân.

⟹ Nhà Đường siết chặt ách thống trị tàn bạo.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”