Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa?

Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa?

Lời giải

- Quân khởi nghĩa chiến đấu với tinh thần: kiên cường, bất khuất, dũng cảm,… vì độc lập dân tộc.