Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?

Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?

“Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương.”

(Lê Văn Hưu – Nhà sử học thế kỉ XIII)

Lời giải

Lời nhận xét của Lê Vãn Hưu chứng tỏ:

- Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc của nhân dân ta.

- Nhân dân ta vô cùng căm phẫn chính sách thống trị tàn bạo của chế độ phong kiến phương Bắc nên sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.

- Dân tộc ta đủ sức giành và giữ vững nền độc lập dân tộc.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”