Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Lời giải

Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa:

- Thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn nền độc lập dân tộc được trường tồn.

- Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”