Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao?

Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao?

Lời giải

Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam của châu Giao.