Em hãy điểm lại các biến chuyển chính về mặt xã hội.

Em hãy điểm lại các chuyển biến chính về mặt xã hội.

Lời giải

Các biến chuyển chính về mặt xã hội:

- Sự phân công lao động được hình thành.

- Hình thành hàng loạt làng, bản (chiềng, chạ) và bộ lạc.

- Chế độ phụ hệ dần dần thay thế chế độ mẫu hệ.

- Bắt đầu có sự phân hóa giàu - nghèo.