Em hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì?

Đề bài

 Hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì?

Lời giải

- Tên một số hồ nhân tạo: Hồ Dầu Tiếng, hồ Thác Bà, hồ Hoà Bình, hồ Đắc Lắc, hồ Trị An...

- Tác dụng của các hồ này:

+ Điều tiết lượng nước vào mùa mưa và mùa khô (trữ nước vào mùa mưa và xả nước vào mùa khô) giúp hạn chế lũ lụt, cung cấp nước tưới cho cây trồng và sản xuất, sinh hoạt.

+ Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

+ Phát triển du lịch.

+ Bảo vệ nguồn nước ngầm.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”