Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20.

Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20.

Lời giải

- Hình 19 - Rìu đá núi Đọ (Thanh Hóa): hình ảnh một chiếc rìu đá có hình thù không rõ ràng, chỉ ghè đẽo thô sơ, tùy thuộc vào sự nứt tự nhiên của khối đá.

- Hình 20 - Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu): tuy được ghè đẽo thô sơ nhưng đã có hình thù rõ ràng hơn vừa tay cầm, phần lưỡi được ghè đẽo cho mỏng và sắc bén hơn, dùng làm công cụ chặt.