Ghép mắt gồm những bước nào?

Ghép mắt gồm những bước nào?

Lời giải

Bước 1: Rạch vỏ gốc ghép.

Bước 2: Cắt lấy mắt ghép.

Bước 3: Luồn mắt ghép vào vết rạch.

Bước 4: Buộc dây để giữ mắt ghép.