Giải bài 1,2,3,4,5 trang 81 SBT Sinh học 6

Câu 1

Tảo có vai trò quan trọng như

A. có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

B. góp phần cung cấp thức ăn và ôxi cho động vật ở nước.

C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc.

D. cả A, B và C.


Lời giải

Tảo có vai trò quan trọng như

+ có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

+ góp phần cung cấp thức ăn và ôxi cho động vật ở nước.

+ cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc….

Chọn D

Câu 2

Trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé, thường mọc thành từng đám. Tuy đã có thân lá nhưng thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, đó là:

A. cây dương xỉ.

B. cây rêu.

C. cây rau mùi.

D. cây thông con.

Chọn B

Câu 3

Cây rêu con hình thành từ

A. hạt nảy mầm.

B. nguyên tản.

C. một phần thân cây rêu mẹ.

D. bào tử nảy mầm.

Chọn D

Câu 4

Nhóm thực vật đầu tiên sông trên cạn, có rễ giả chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử là

A. Hạt kín.                       B. Hạt trần.

C. Quyết.                         D. Rêu.

Chọn D

Câu 5

Rêu sống ở trên cạn nhưng chỉ sông được ở chỗ ẩm ướt vì

A. thân và lá chưa có mạch dẫn.

B. chưa có rễ chính thức, chỉ có rễ giả.

C. đã có rễ, thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản.

D. cả A và B.

Chọn D